Štatút instagramovej súťaže o 5ks nákupných poukážok v hodnote 20 € do BBALLTOWN

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Slovenská basketbalová asociácia, o.z., Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 17 315 166. Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami:

1. Účel súťaže

Účelom súťaže je zvýšiť počet odberateľov (followers) na instagramovom profile @3x3slovakbasket a @bballtown.sk 

2. Podmienky súťaže

Instagram súťaž o 5ks nákupných poukážok v hodnote 20 € do BBALLTOWN (ďalej len „Súťaž“) je súťaž určená fyzickým osobám od 13 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej Republiky a krajín Európskej Únie.  (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci musí byť registrovaný na Instagrame. Pre zapojenie sa do Súťaže je potrebné splniť 2 podmienky:

a) používateľ Instagramu musí byť sledovateľom nášho instagramového účtu @3x3slovakbasket a účtu @bballtown.sk 

a musí:

b) pridať  k reklamnému postu na našom profile jeden alebo viac komentárov, kde označí vždy 2 jedinečných kamarátov ktorí musia v čase žrebovania tiež sledovať (alebo začať sledovať) náš instagramový profil a profil bballtown.sk ako je uvedené v bode a). 

c) Do žrebovania budú zaradení všetci používatelia, ktorí pridajú jeden alebo viac komentárov s vždy jedinečnými 2 označenými priateľmi.

Používateľ, ktorý splní obe podmienky (body a) a b) týchto pravidiel), sa stáva súťažiacim.

2. Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 4. 7. 2019 do 13. 7. 2019 (vrátane).

3. Výhry

  • 1 kus nákupnej poukážky v hodnote 20 € do obchodu BBALLTOWN v Shopping Palace Zlaté Piesky v Bratislave. 
  • Celkovo bude vyžrebovan

Výhercom sa výhry poštou doručia na adresu, ktorú poskytnú usporiadateľovi na základe zaslania správy na Instagrame po vyžrebovaní, alebo sa im odovzdajú osobne 13.7.2019 na turnaji 3×3 CE Tour v Košiciach v čase medzi 18:00-19:00 ak budú výherci osobne prítomní alebo dodatočne osobne na adrese Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava v priestoroch Slovenskej Basketbalovej Asociácie po vzájomnej dohode.

4. Žrebovanie

Do žrebovania budú zaradené všetky instagramové profily, ktoré splnia podmienky Súťaže do 13.júla 2019, do 18:00 (vrátane). Výsledky žrebovania celkovo piatich výhercov sa uverejnia online v „príbehu“ (story) formou náhodného výberu na instagramovom profile usporiadateľa (@3x3slovakbasket) dňa 13.7.2019 medzi 18:00 a 19:00  za účasti zástupcu zo strany usporiadateľa. Výhercovia budú kontaktovaní cez súkromnú správu na Instagrame.

 

5. Osobitné ustanovenia

Účasť zamestnancov, zástupcov a osôb v pracovnom pomere s usporiadateľom súťaže a zamestnancov firiem spolupracujúcich na realizácii tejto súťaže sa zakazuje.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky súťažiacich v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi od súťažiacich, ako aj v súvislosti s neprevzatím výhry. Výhry neprevzaté do 60 dní od uzávierky súťaže prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej používaním a sú zodpovední za splnenie svojich daňových povinností spojených s výhrou v zmysle platnej slovenskej legislatívy.

Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou cestou je vopred vylúčené.

6. Záverečné ustanovenia, osobné údaje a osobnostné práva

Na spracúvanie osobných (a príp. aj iných) údajov súťažiach vydavateľom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zapojením sa do súťaže súhlasím s pravidlami súťaže.

Súhlasím, aby spoločnosť Slovenská basketbalová asociácia, o.z., Junácka 6, Bratislava (ďalej len „Spoločnosť“) spracúvala moje osobné údaje v rozsahu názvu instagramového profilu, a to na nasledovný účel realizácie a vyhodnotenia Súťaže, a to počas doby trvania Súťaže. Ďalej súhlasím, aby Spoločnosť spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a adresa trvalého pobytu a to na nasledovný účel doručenia výhier, a to počas obdobia 24 mesiacov od udelenia súhlasu.

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a nebudú prenášané do tretích krajín, resp. nebudú predmetom. Moje osobné údaje nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti Spoločnosti.

V súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov mám nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k mojim osobným údajom, (ii) na opravu mojich osobných údajov, (iii) na vymazanie mojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania mojich osobných údajov, ( v) namietať proti spracovávania mojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť mojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a podmienkou pre účasť v Súťaži. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní mojich osobných údajov je sekretariat@slovakbasket.sk alebo gdpr@slovakbasket.sk .Podrobnejšie informácie k spracúvaniu ochrane mojich osobných údajov.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook alebo Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah.