OFICIÁLNE PRAVIDLÁ 3X3 BASKETBALU

Oficiálne pravidlá basketbalu  (FIBA) sú platné pre všetky herné situácie, ktoré nie sú špecifikované tu, v týchto pravidlách basketbalu 3×3.
Pravidlo 1. – Ihrisko a lopta

1.1 Hrá sa na ihrisku určenom pre 3×3 basketbal  s jedným (1) košom.
1.2 Hrá sa na ihrisku na basketbal 3×3. Ihrisko je 15 m široké a 11 m dlhé. Na ploche musí byť vymedzené územie, čiara trestného hodu (5,80 m), dvojbodová čiara (6,75 m) a polkruh proti prerážanie pod košom. Ku hre môžu byť použitá polovica tradičného basketbalového ihriska.
1.3 Pre ženy aj mužov a všetky vekové kategórie sa používa lopta veľkosti 6 „.

Pravidlo 2. – Družstvá
2.1 Každé družstvo sa skladá zo štyroch (4) hráčov. Tri (3) hráči na ihrisku a jeden (1) náhradník.
Pravidlo 3. – Rozhodcovia
3.1 Rozhodcami stretnutia sú jeden (1) alebo dvaja (2) rozhodcovia na ihrisku a dvaja (2) rozhodcovia pri stolíku, zapisovateľ a časomerač.
Pravidlo 4. – Začiatok stretnutia
4.1 Obidve družstvá sa pred začiatkom zápasu rozcvičujú spoločne.
4.2 Žrebovanie mincou určí, ktoré družstvo má výhodu výberu prvý držania lopty. Družstvo si môže vybrať prvé držanie lopty na začiatku stretnutia, alebo prvý držanie lopty na začiatku prípadného predĺženia.
4.3 Stretnutie  musí začať s tromi (3) hráčmi na ihrisku.
Poznámka: Články  pravidiel 4.3 a 6.4 platia pre oficiálne súťaže 3×3 FIBA:
Olympijské hry, Majstrovstvá sveta 3×3 (vrátane U18), Majstrovstvá kontinentálne zón 3×3 (vrátane U 18), Svetovú tour 3×3 a All stars 3×3.

Pravidlo 5. – Body
5.1 Kôš dosiahnutý z poľa vnútri oblúka (6,75 m), sa počíta za jeden (1) bod.
5.2 Kôš dosiahnutý z poľa mimo oblúka (6,75 m), sa počíta za dva (2) body.
5.3 Kôš dosiahnutý z úspešného trestného hodu, sa počíta za jeden (1) bod.
Pravidlo 6. – Hracia doba / Víťaz zápasu
6.1 Základný hrací čas je nasledujúci:
Jedno (1) hracie obdobie trvá desať (10) minút. Hodiny (časomiera) budú zastavené, keď je lopta mŕtva alebo počas vykonávania trestných hodov. Hodiny hry budú spustené po dokončení výmeny lopty (akonáhle je ukončená výmena lopty za oblúkom a útočiace družstvo má loptu v držaní).
6.2 Družstvo, ktoré prvé dosiahne 21 bodov, alebo viac, vyhráva zápas, pokiaľ sa to stane ešte pred koncom základnej hracej doby. Toto pravidlo platí len pre základnú hraciu dobu (neplatí pre prípadné predĺženie).
6.3 Ak nie je stretnutie rozhodnuté po konci základnej hracej doby, hrá sa predĺženie. Prestávka pred predĺžením je jedna (1) minúta. Družstvo, ktoré prvé dá v predĺžení  dva body (2) body, vyhráva zápas.
6.4 Družstvo prehráva zrušením stretnutia, keď nie je pripravené k hre v stanovenom čase začiatku stretnutia, nemá pripravené tri (3) hráčov na ihrisku. V tomto prípade je výsledok stretnutia zapísaný ako W – 0 alebo 0 – W (W znamená víťaz zápasu).
6.5 Družstvo, ktoré prehralo zrušením stretnutia, bude diskvalifikované zo súťaže.
Poznámka: Ak nie sú k dispozícii hodiny hry na meranie čistého času, stanovuje hrubú hraciu dobu usporiadateľ. FIBA odporúča stanoviť časový limit a limit bodov v súlade s dobou trvania stretnutia (10 minút / 10 bodov, 15 minút / 15 bodov, 21 minút / 21 bodov).
Pravidlo 7. – Chyby / Trestné hody
7.1 Družstvo je v situácii trestu za chyby, ak sa dopustí šiestej (6) chyby.
7.2 Za faul na hráča pri hode na kôš z poľa vnútri oblúka (6,75 m), bude strieľajúcemu hráčovi priznaný jeden (1) trestný hod. Za faul na hráča pri hode na kôš z poľa mimo oblúka (6,75 m), budú strieľajúcemu hráčovi priznané dva (2) trestné hody.
7.3 Za chybu na hráča pri úspešnom hode na kôš, bude strieľajúcemu hráčovi priznaný jeden (1) ďalší trestný hod.
7.4 Za 7,8,9 faul družstva sú udelné vždy 2 trestné hody. Po 10 faule družstva sa hádžu dva (2)trestné hody plus lopta spoza oblúka.
7.5 Družstvo majúce loptu v držaní pri nešportovej chybe hádže 2 trestné hody a má loptu spoza oblúka, pri technickej  chybe, hádže jeden trestný hod a má loptu spoza oblúka

Pravidlo 8. – Ako sa hrá s loptou

8.1 Po každom koši z hry alebo po poslednom úspešnom trestnom hode :
– Hráč družstva, ktoré dostalo kôš, bude po koši pokračovať plynulo driblingom alebo prihrávkou z miesta pod košom (nie zo zázemia za koncovou čiarou) za oblúkom (6,75 m).
– V tejto situácii nie je brániace družstvo oprávnené hrať s  loptou v polkruhu, proti prerážaniu pod košom.
8.2 Po každej neúspešnej streľbe z poľa alebo po poslednom neúspešnom trestnom – Ak loptu doskočí útočiace družstvo, môže sa znovu pokúsiť o dosiahnutie koša, bez návratu za oblúk (6,75 m).
– Ak doskočí alebo získa loptu brániace družstvo, musí vrátiť loptu driblingom alebo prihrávkou za oblúk (6,75 m).
8.3 Držanie lopty družstva, začína po každej mŕtvej lopte, výmenou lopty za vrcholom oblúka (6,75), (medzi brániacim a útočiacim družstvom).
8.4 Hráč je považovaný za hráča za oblúkom, keď žiadna jeho noha nie je vo vnútri oblúka, ani sa nedotýka čiary oblúka. Nesmie vykročiť za oblúk len jednou nohou.
8.5 V prípade situácie rozskoku, je lopta priznaná brániacemu družstvu.
Pravidlo 9. – Zdržovanie
9.1 Zdržovanie, alebo málo aktívna hra smerujúca k dosiahnutiu koša je priestupok proti pravidlám.
9.2 Ak sa meria čas hodinami pre streľbu (časomierou), musí družstvo vystreliť do dvanástich (12) sekúnd. Hodiny (časomiera 12s)  pre streľbu budú spustené, akonáhle je lopta v držaní hráča útočiaceho družstva (po výmene lopty s obrancom alebo po úspešnej streľbe na kôš).
Poznámka: Ak nie je ihrisko vybavené hodinami pre streľbu (meranie 12 sekúnd) a družstvo sa nesnaží aktívne vystreliť na kôš, varuje ho rozhodca počítaním posledných piatich (5) sekúnd.
Pravidlo 10. – Striedanie

10.1 Striedanie je povolené ktorémukoľvek družstvu, keď je lopta mŕtva, alebo pred získania kontroly lopty. Náhradník môže vstúpiť do ihriska po tom, čo striedajúci hráč vystúpi  z ihrisko a dotkne sa náhradníka. Striedanie môže byť uskutočnené iba za koncovou čiarou, oproti košu a striedanie nevyžaduje žiadnu akciu rozhodcov na ihrisku, ani pomocných rozhodcov pri stolíku.
Pravidlo 11. – Oddychové časy

11.1 Každé družstvo má nárok na jeden (1) oddychový čas v dĺžke tridsiatich (30) sekúnd. Hráč môže požiadať o oddychový čas, keď je lopta mŕtva.
Pravidlo 12. – Postup pri proteste
12.1 V prípade, keď sa družstvo domnieva, že jeho záujmy boli nepriaznivo ovplyvnené rozhodnutím rozhodcu, alebo akoukoľvek udalosťou v priebehu hry, musí postupovať nasledujúcim spôsobom:
12.2.1 Kapitán družstva ihneď po ukončení stretnutia podpíše zápis o stretnutí, pred podpisom rozhodcu.
12.2.2 Družstvo do 30 minút predloží písomné zdôvodnenie s vratnou kauciou 200 USD (150, – €, 5000, – Sk). Ak bude protest uznaný, kaucia bude vrátená.
12.2.3 Videozáznamy môžu byť pre rozhodnutie použité iba v prípade, keď sa jedná o rozhodnutie, či lopta bola vystrelená pred koncom hracej doby, alebo či dosiahnutý kôš sa počíta za jeden alebo dva body.
 

Pravidlo 13. – Poradie družstiev

13.1 Ako v skupinách, tak aj v celkovom poradí súťaže (tabuľkách) platia nasledujúce pravidlá stanovenia poradia družstiev. Ak družstvá majú rovnaké výsledky po prvom kroku, nasleduje rozhodovanie v druhom, prípadne treťom kroku:
13.1.1 Viac víťazných stretnutí (alebo lepší pomer v prípade nerovnakého počtu zápasov).
13.1.2 Výsledok vzájomného zápasu (platí len v skupinách, do úvahy sa berie len pomer výhry prehry).
13.1.3 Vyšší počet nastrieľaných bodov (bez ohľadu na výhru alebo prehru).
13.2 Ak nie je rozhodnuté ani po troch krokoch, rozhodne o poradí družstiev vyšší nasadenie družstva do súťaže.
Pravidlo 14. – Nasadzovanie družstiev do súťaže

14.1 Družstvá sú nasadzované do súťaže s ohľadom na body hráčov v rankingu (súčet bodov troch (3) najlepších hráčov pred súťažou). V prípade, že bude súčet bodov rovnaký, určí sa nasadenie do súťaže náhodne.
Pravidlo 15. – Diskvalifikácia
15.1 Hráč, ktorý sa dopustí v zápase dvoch nešportových chýb, bude rozhodcami diskvalifikovaný zo zápasu a usporiadateľom zo súťaže. Nezávisle na tom bude diskvalifikovaný usporiadateľom hráč (i), pre akty násilia, verbálne či fyzické agresie, manipulovanie s výsledkami, porušenie antidopingových pravidiel FIBA (Zväzok 4. – Vnútorné predpisy FIBA) alebo iného porušenia Etického kódexu FIBA (Zväzok 1., Kapitola II . – Vnútorné predpisy FIBA).
15.2 Usporiadateľ môže diskvalifikovať družstvo zo súťaže, s ohľadom na správanie ostatných členov družstva (aj v prípade ich nečinnosti) k vyššie uvedenému správaniu.
15.3 FIBA aj usporiadateľ súťaže môže ukladať ďalšie disciplinárne tresty podľa rozpisu súťaže.

Kompletné znenie pravidiel je uvedené v oficiálnom dokumente FIBA 3×3: https://fiba3x3.com/docs/fiba-3×3-basketball-rules-full-version.pdf

PRAVIDLÁ V SKRATKE / VIDEO