Slovenská basketbalová asociácia pripravuje 5. ročník SBA 3×3 Tour, ktorá je súčasťou Central Europe Tour 2020. Víťaz každého regionálneho kola postupuje na finálový turnaj do mesta Litomyšl 18.7 a 19.7. 2020. Finálového turnaje sa zúčastní, v kategórii mužov 32 družstiev, v kategórii žien, chlapcov U18 a dievčat U18 16 družstiev. Postupuje iba víťazné družstvo z každého turnaja. Do maximálneho počtu budú doplnené družstvá podľa získaných bodov za umiestnenie zo všetkých turnajov, podľa systému bodovania tour, pravidlá FIBA 3×3, článk 14.4. Víťaz finálového turnaja postupuje na FIBA 3×3 Word Tour 2020, Praha (1.8 –2.8.2020. Štartovné na jednotlivé podujatia je 25 € na družstvo v kategóriách Open (muži/ženy). V kategórii U18 sa štartovné neplatí. Štartovné posielajte na bankový účet číslo IBAN: SK73 1111 0000 0012 2590 4005, BIC: UNCRSKBX pod variabilným symbolom 33005.

SBA is preparing 5th annual SBA 3×3 Tour, which is a part of Central Europe Tour. Winner of every regional round advances to the final tournament in Litomysl on July 18th and 19st, 2020. There will be 32 teams in the men’s category, 16 teams in the category of women, U18 boys and U18 girls. He will advance the winning team from each tournament. Up to the maximum number of teams will be added according to the points earned for placing The winner of final tournament advances to the FIBA 3×3 World Tour 2020 in Prague on August 1st and 2nd, 2020. Registration fee for each individual event is € 25 per team in the „Open“ category (men/women). U18 category is free of charge. Please send your registration fee to account no. IBAN: SK73 1111 0000 0012 2590 4005, BIC: UNCRSKBX with variable number 33005 and please put your team’s name into the recipient message field.

Prize money:
Men: 400 €, 200 €, 100 €
Women: 200 €, 100 €, 50 €