Slovenská basketbalová asociácia pre vás opäť pripravila SBA 3×3 Tour 2024. V ôsmich regionálnych kolách sa bude bojovať v kategóriách ELITE (MUŽI), ŽENY, U18 CHLAPCI, U18 DIEVČATÁ. Do finále sa v mužskej kategórii prebojuje 16 tímov, vo zvyšných kategóriách po 8 tímov, na základe dlhodobého poradia v tabuľke. SBA 3×3 Tour bude aj túto sezónu na úrovni QUEST.

Finále SBA 3×3 Tour sa zúčastní 16 najlepších teamov v mužskej kategórii na základe tabuľky po absolvovaní 8 regionálnych turnajov. V kategóriách ženy, U18 chlapci a dievčatá to bude 8 najlepších. Víťazstvo v jednom z turnajov nezaručuje finálovú účasť.

Štartovné na jednotlivé podujatia je 62€ na družstvo v kategóriách Open (muži/ženy). V kategórii U18 je štartovné 21€. Cena zahŕňa manipulačný poplatok za platbu kartou vo výške 2€ pre kategóriu Open (ELITE) a 1€ pre kategóriu U18.

Akceptujeme len teamy ktoré zaplatia štartovné vopred, platba na mieste NEBUDE akceptovaná.

Štartovné prosíme primárne plaťte prostredníctvom platobnej brány na našej stránke.

V nevyhnutnom prípade môžte použiť platbu prevodom na bankový účet číslo IBAN: SK67 1100 0000 0029 4415 7557, pod variabilným symbolom 332022 a do správy pre príjemcu uveďte názov teamu. Akceptovať budeme len družstvá, ktoré budú mať zaplatené štartovné dopredu, platobnou kartou alebo bankovým prevodom. Po obdržaní platby vám emailom záväzne potvrdíme účasť. Štartovné musí byť pripísané na účte najneskôr 3 dni pred konaním každého turnaja. V prípade problémov s platbou nás kontaktujte na 3x3tour@slovakbasket.sk.

Prize money: Muži : 500 €, 300 €, 200 € Ženy: 200 €, 100 €, 50 €

Slovak basketball association presents SBA 3×3 Tour 2024. Categories ELITE (MEN), WOMEN, U18 BOYS, U18 GIRLS will compete in five regional rounds; 16 teams from men category and 8 teams from all other categories (based on their long-term tour standings) will compete in the finals. SBA 3×3 Tour will also be a QUEST level. SBA 3×3 Tour final in Bratislava – Eurovea is by invitation only. Only 16 teams in Men category which participated in 8 regional tournaments will be invited, based on their overall tour point standing. Categories women, U18 Boys and girls will have 8 best teams. Winning one regional tournament does not guarantee final qualification.

Registration fee for every tournament is 62 € per team for the OPEN (ELITE) category (Men/Women). Registration fee for U18 is 21€ per team. Registration price includes card processing fees of 2€/open(ELITE) category  and 1€/U18 category.

Please primarily use online payment through our website.

If absolutely necessary, you can also send registration fee via bank transfer and use the following details: IBAN SK67 1100 0000 0029 4415 7557 variable symbol 332022 SWIFT: UNCRSKBX

We will only accept teams that have paid the registration fee in advance, payment in cash at the tournament venue will not be accepted.

Bank address: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, registered office at Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, registered in the Companies Register of the District Court Bratislava I, Section: PO, File No.: 2310/B Also, please write the name of your team in the message for the receiver field. We will only accept teams who will have paid the registration fee in advance through bank transfer. After we receive your payment we will confirm your attendance by email. The payment needs to be deposited to our bank account no later than 3 days before each event. In case of any problems with payment please contact us at 3x3tour@slovakbasket.sk or through our social media.

Prize money: Men : 500 €, 300 €, 200 € Women: 200 €, 100 €, 50 €

UPOZORNENIE

SBA 3×3 Tour 2024 sa koná vo formáte „Team Tour“, čo znamená, že počas celého tour môže jeden team tvoriť maximálne 8 stálych hráčov, ktorí sa môžu ľubovoľne striedať počas celého trvania tour (maximálne 4 hráči na jeden turnaj). Stáli hráči registrovaní v jednom teame NEMÔŽU hrať v akomkoľvek inom teame počas trvania celého tour. V prípade nedostatku/neúčasti týcho stálych hráčov v teame je možné team doplniť NOVÝMI hráčmi. Tito hráči taktiež už NEMÔŽU hrať za akýkoľvek iný team počas trvania celého tour.

Toto pravidlo bude dôsledne kontrolované a hráč jedného teamu, ktorý sa zaregistruje do iného teamu bude vylúčený z turnaja.

WARNING

SBA 3×3 Tour 2024 is organized in the „Team Tour“ format, what means that one team for the whole tour can contain a maximum of 8 permanent players, who can interchange as needed (max 4 players per tournament). Permanent players, who are registered in one team CANNOT play for any other team throughout duration of the whole tour. In case that any permanent team players are missing / unable to attend, it is possible to fill their place in the team with NEW players. Similarly, these players cannot play for any other team throughout duration of the tour.

This rule will be strictly controlled and the player who registers to another team will be disqualified from the tournament.